مهدیه احترامی


 

مجموعه های که مهدیه احترامی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (پرورش میگو)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30 دقیقه

افق روشن (تولید خرما)

موضوع : کارآفرینان

تعداد قسمت ها : 2

افق روشن (کارآفرین مهندس یوسفی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 29:31 دقیقه

افق روشن (پرورش کروکودیل)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 29 دقیقه