مهدیه احترامی


 

مجموعه های که مهدیه احترامی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (کارگاه تولیدی لباس)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30 دقیقه