محمد ابراهیم سامعی


 

مجموعه های که محمد ابراهیم سامعی در آن ایفای نقش کرده است

دال خنده

موضوع : اجتماعی

مدت : 15 دقیقه

افق روشن(چاپخانه)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 35 دقیقه

افق روشن (آقای جعفری)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 35 دقیقه

افق روشن (کارآفرین آقای مجیدی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 35 دقیقه

افق روشن (کارآفرین آقای نیری )

موضوع : کارآفرینان

مدت : 29:52 دقیقه