مسعود خسروی


 

مجموعه های که مسعود خسروی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن(تولید جاجیم)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 32 دقیقه

افق روشن(پرورش شتر مرغ)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 27 دقیقه

افق روشن ( مجتمع تولیدی سایر ماکیان)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30 دقیقه