طاهر مام عزیزی


 

مجموعه های که طاهر مام عزیزی در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب (در پس شعله ها)

موضوع : نمایش کوتاه

مدت : 20 دقیقه

آوای کتاب (نویسنده قادر فتاحی قاضی)

موضوع : اجتماعی

مدت : 20 دقیقه

آوای کتاب (عروسک شیشه ای)

موضوع : اجتماعی

مدت : 30 دقیقه

آوای کتاب (تصنیف محلی)

موضوع : فرهنگی

مدت : 22 دقیقه

افق روشن (کارآفرین آقای حسن زاده)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30 دقیقه