فاطمه برهانی


 

مجموعه های که فاطمه برهانی در آن ایفای نقش کرده است

خراسان جنوبی (محصولات کشاورزی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30 دقیقه

افق روشن (تعاونی زنان)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 19 دقیقه

افق روشن (تعاونی زنان روستایی الزهرا)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 27:15 دقیقه

افق روشن ( پارچه بافی سنتی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : دقیقه