سولماز ملکی


 

مجموعه های که سولماز ملکی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (قارچ)

موضوع : کارآفرینان

تعداد قسمت ها : 2

افق روشن ( کارگاه های متمرکز و نیمه متمرکز)

موضوع : کارآفرینان

مدت : دقیقه

افق روشن (کشاورزی و دامداری و زنبورداری)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30 دقیقه

افق روشن ( پرورش قارچ)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 32 دقیقه