شهناز خواجه وند


 

مجموعه های که شهناز خواجه وند در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب (خانم نیم تاج)

موضوع : اجتماعی

مدت : 26 دقیقه

افق روشن ( کارخانه ایران چسب)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 26 دقیقه