:میترا رزاقی


 

مجموعه های که :میترا رزاقی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (تولید خرما)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30 دقیقه