محمد کمالی


 

مجموعه های که محمد کمالی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (تولید نشائ کیاهان)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 29:24 دقیقه

افق روشن (شرکت فنی مهندسی )

موضوع : کارآفرینان

مدت : 27:49 دقیقه

افق روشن (کارآفرین مهندس قلعه قافی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30 دقیقه

افق روشن (گلخانه)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 31 دقیقه

افق روشن (شرکت دانش بنیاد کاووش صنعت)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 17 دقیقه