حمید طلایی


 

مجموعه های که حمید طلایی در آن ایفای نقش کرده است

نمایش سالهای انزوا

موضوع : دفاع مقدس

تعداد قسمت ها : 5

افق روشن (گردشگری)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30 دقیقه

افق روشن(کارآفرین دكتر محمدحسين محتاج الله )

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30 دقیقه

افق روشن(کارآفرین دكتر محمدحسين محتاج الله)

موضوع : کارآفرینان

مدت : دقیقه