مهناز عالمی


 

مجموعه های که مهناز عالمی در آن ایفای نقش کرده است

یک جرعه عاشقی (معرفی سرداران شهید استان زنجان)

موضوع : دفاع مقدس

تعداد قسمت ها : 3

افق روشن (تولید جوراب)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 20 دقیقه

افق روشن (رضا هدایتی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 20 دقیقه

افق روشن(کارآفرین دکتر علی شاهمرادی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 26 دقیقه