باقر بارانی


 

مجموعه های که باقر بارانی در آن ایفای نقش کرده است

یک جرعه عاشقی(معرفی سرداران شهید استان خراسان جنوبی)

موضوع : دفاع مقدس

تعداد قسمت ها : 4

آوای کتاب (نویسنده قلم مدرسی)

موضوع : اجتماعی

مدت : 26:15 دقیقه

آوای کتاب (گیله مرد)

موضوع : فرهنگی

مدت : 30 دقیقه

آوای کتاب (داستان سمنو پزان)

موضوع : اجتماعی

مدت : 29 دقیقه