سکینه حسنی


 

مجموعه های که سکینه حسنی در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب (افسانه مینا و پلنگ)

موضوع : نمایش کوتاه

تعداد قسمت ها : 2