حسین شاهمیرزایی


 

مجموعه های که حسین شاهمیرزایی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن(شرکت لجور)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 29 دقیقه

افق روشن(شرکت زرین خوشه)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25 دقیقه

افق روشن (گیوه دوزی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25 دقیقه

افق روشن(شرکت ما شین سازی دقایق)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25 دقیقه

افق روشن (شرکت حصار صنعت اراک )

موضوع : کارآفرینان

مدت : 26 دقیقه