مجتبي حاجي وندايي


 

مجموعه های که مجتبي حاجي وندايي در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (کارآفرینان برتر چالدران)

موضوع : کارآفرینان

مدت : ً 26/ َ25 دقیقه