ماجد گودرزی


 

مجموعه های که ماجد گودرزی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (تولید کننده مصنوعات )

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25 دقیقه

افق روشن ذ(تولید آجر)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 29 دقیقه

افق روشن (مصنوعات فلزی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 23 دقیقه

افق روشن (پوشش های خود تمیز شونده )

موضوع : کارآفرینان

مدت : 26 دقیقه