کوروش صادقی


 

مجموعه های که کوروش صادقی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن( نوشابه و آب معدنی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 26 دقیقه