پروین ساسانی


 

مجموعه های که پروین ساسانی در آن ایفای نقش کرده است

سوگ پنجمین خورشید

موضوع : مناسبتی

مدت : 30 دقیقه

افق روشن (طراحی روی شیشه)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 29:50 دقیقه

افق روشن (صنایع دستی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 28:52 دقیقه

افق روشن(آقای رضا موزوني)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 26 دقیقه

افق روشن (معلولین ورزشکار)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25 دقیقه