فرید رشیدی


 

مجموعه های که فرید رشیدی در آن ایفای نقش کرده است

یک جرعه عاشقی(معرفی سرداران شهید استان البرز)

موضوع : دفاع مقدس

تعداد قسمت ها : 5