مجید صناعتی مروت


 

مجموعه های که مجید صناعتی مروت در آن ایفای نقش کرده است

شکوه یلدا

موضوع : مناسبتی

مدت : 30 دقیقه

غربت سامرا

موضوع : مناسبتی

مدت : 30 دقیقه

قهرمان محراب

موضوع : مناسبتی

مدت : 30 دقیقه

نشان آزادگی

موضوع : مناسبتی

مدت : 30 دقیقه

سپهر دانش

موضوع : مناسبتی

مدت : 30 دقیقه