محسن صباغزاده


 

مجموعه های که محسن صباغزاده در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب (روزهاي آخر)

موضوع : دفاع مقدس

تعداد قسمت ها : 5

عطربهشت

موضوع : معارفی

مدت : 24 دقیقه

میر عفت

موضوع : تاریخی

مدت : 34 دقیقه

دادگاهی برای من

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 31:20 دقیقه

عطر بهشت

موضوع : معارفی

مدت : 23:14 دقیقه