امین رسولی


 

مجموعه های که امین رسولی در آن ایفای نقش کرده است

یاشیل یارپاق

موضوع : معارفی

مدت : 30 دقیقه

سلامی دوباره

موضوع : اجتماعی

مدت : 15 دقیقه

جوان امید فردا

موضوع : اجتماعی

مدت : 60 دقیقه

جوانلار گله جک امیدلری

موضوع : اجتماعی

مدت : 60 دقیقه

آفتاب تا همیشه

موضوع : معارفی

مدت : 60 دقیقه