علی یونسی


 

مجموعه های که علی یونسی در آن ایفای نقش کرده است

هه نبانه ی چیروک

موضوع : فرهنگی

مدت : 20 دقیقه

کا نیاوی ئه ده ب

موضوع : فرهنگی

مدت : 20 دقیقه

باوی کورده واری (مراسم آئینی )

موضوع : فرهنگی

مدت : 20 دقیقه