غلامرضا نوروزی


 

مجموعه های که غلامرضا نوروزی در آن ایفای نقش کرده است

فرجام

موضوع : اجتماعی

مدت : 43 دقیقه

درک طنز

موضوع : فرهنگی

مدت : 29 دقیقه