شهرام میکائیلی


 

مجموعه های که شهرام میکائیلی در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب (هیزم فروش)

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2

آوای کتاب (وسیله پرنده)

موضوع : تاریخی

مدت : 25 دقیقه

آوای کتاب (پیر خارکن)

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2

بر فراز زمان(تهمت)

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2

بر فراز زمان(خوراک بهشتی)

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2