عباس طاهري


 

مجموعه های که عباس طاهري در آن ایفای نقش کرده است

نمایش کوتاه "بهترین پندها"

موضوع : اجتماعی

مدت : 13:30 دقیقه

نمایش "خارکن"

موضوع : تاریخی

مدت : 13 دقیقه

سرو – بفرمایید -1

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2

همراهان

موضوع : تاریخی

تعداد قسمت ها : 2

دنیای روشن

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2