سیما امیری


 

مجموعه های که سیما امیری در آن ایفای نقش کرده است

بستنی خاکی

موضوع : اجتماعی

مدت : 30 دقیقه

سربالایی یک جاده

موضوع : مناسبتی

مدت : 30 دقیقه

نمک زندگی

موضوع : اجتماعی

مدت : 30 دقیقه

بن بست یک دوراهی

موضوع : اجتماعی

مدت : 30 دقیقه