امید جعفری


 

مجموعه های که امید جعفری در آن ایفای نقش کرده است

با هم بودن

موضوع : سیاسی

مدت : 01:22 دقیقه

انتخابات 7

موضوع : سیاسی

مدت : 00:47 دقیقه

روز انتخاب

موضوع : سیاسی

مدت : 01:21 دقیقه

انتخابی نو

موضوع : سیاسی

مدت : 01:21 دقیقه