احمد طاهری


 

مجموعه های که احمد طاهری در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب (آواز)

موضوع : فرهنگی

مدت : 26 دقیقه

آوای کتاب (دستان)

موضوع : فرهنگی

مدت : 26 دقیقه

آوای کتاب (شکوفه های سیب)

موضوع : فرهنگی

مدت : 28 دقیقه

آوای کتاب(شکوفه های سیب)

موضوع : اجتماعی

مدت : 23 دقیقه

آوای کتاب (زندگی بزرگان)

موضوع : تاریخی

مدت : 27 دقیقه