فاطمه دانایی


 

مجموعه های که فاطمه دانایی در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب «آبي اما به رنگ غروب»

موضوع : اجتماعی

مدت : 25 دقیقه

آوای کتاب (صدا که می پیچد)

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2

آوای کتاب (فال و تماشا)

موضوع : اجتماعی

مدت : 25 دقیقه

آوای کتاب (نویسنده فاطمه دانایی)

موضوع : اجتماعی

مدت : 25 دقیقه

آوای کتاب (فضای سبز)

موضوع : مناسبتی

مدت : 25 دقیقه