مهران مجید پناه


 

مجموعه های که مهران مجید پناه در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (گیوه بافی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 21:33 دقیقه

افق روشن (بی بی نرگس)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 23:07 دقیقه

افق روشن (کارآفرینی در شهرستان دامغان)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 22 دقیقه

افق روشن ( پوشاک)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 14:46 دقیقه

افق روشن (تولید اتوبوس)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 24:25 دقیقه