یعقوب خبیر


 

مجموعه های که یعقوب خبیر در آن ایفای نقش کرده است

محکوم

موضوع : نمایش بلند

مدت : 30 دقیقه

پذيرايي از يک مرده

موضوع : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 2