طیبه فهیمی نژاد


 

مجموعه های که طیبه فهیمی نژاد در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (کارآفرین آقای خیری )

موضوع : کارآفرینان

مدت : 24 دقیقه

افق روشن (کارآفرین آقای عسگری)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 24:32 دقیقه

افق روشن (کارآفرین صدریه پرهیز)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 24:32 دقیقه

راهی فردا

موضوع : اجتماعی

مدت : 10 دقیقه