علی جعفری جم


 

مجموعه های که علی جعفری جم در آن ایفای نقش کرده است

پله پله تا اوج

موضوع : مناسبتی

تعداد قسمت ها : 2

پله پله تا اوج

موضوع : فرهنگی

تعداد قسمت ها : 4