رشید کوچکی


 

مجموعه های که رشید کوچکی در آن ایفای نقش کرده است

حدیث بیداری

موضوع : مناسبتی

مدت : 40 دقیقه

حدیث بیداری

موضوع : مناسبتی

مدت : 43 دقیقه

سیروان درگذر تاریخ

موضوع : فرهنگی

مدت : 21 دقیقه

موسیقارکهن

موضوع : فرهنگی

مدت : 20 دقیقه