طیبه میرزا سلطانی


 

مجموعه های که طیبه میرزا سلطانی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (سس مایونز)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25 دقیقه

مشاهیر قزوین

موضوع : تاریخی

مدت : 13 دقیقه