جلال قربانی


 

مجموعه های که جلال قربانی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن(سنگ ساختمانی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25 دقیقه

افق روشن (گیاهان دارویی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 35 دقیقه

گلستان قرآن

موضوع : معارفی

مدت : 15 دقیقه