صدیقه کاظمی


 

مجموعه های که صدیقه کاظمی در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب (جانباز حسین مردی)

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 20 دقیقه

آوای کتاب (شهید عباس کریمی)

موضوع : دفاع مقدس

تعداد قسمت ها : 2

بوستان کتاب

موضوع : فرهنگی

مدت : 30 دقیقه