مهدی آذری


 

مجموعه های که مهدی آذری در آن ایفای نقش کرده است

شنود

موضوع : سیاسی

مدت : 30 دقیقه

آوای کتاب (درخت زیبای من )

موضوع : نمایش کوتاه

تعداد قسمت ها : 4

افق روشن ( بازیهای رایانه ای)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25 دقیقه

افق روشن (کارآفرین حمید دینایی)

موضوع : کارآفرینان

تعداد قسمت ها : 2

افق روشن (کارآفرین دکتر حمید اقلی)

موضوع : کارآفرینان

تعداد قسمت ها : 2