زینب اسمی


 

مجموعه های که زینب اسمی در آن ایفای نقش کرده است

وورغون

موضوع : فرهنگی

مدت : 15 دقیقه

یک قطره زندگی

موضوع : مناسبتی

مدت : 27:38 دقیقه

یک قطره زندگی

موضوع : مناسبتی

مدت : 28:38 دقیقه

افق روشن (آقاي سعادت)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 25:10 دقیقه

افق روشن (دكتر ميرقاسم ميرزاده )

موضوع : کارآفرینان

مدت : 24:24 دقیقه