عوامل برنامه :


طنز رادیویی
تولید سال 1390   مرکز آبادان

طنز رادیویی آبادان با عنوان آسفالت می باشد که نگاهی دارد به آسفالت خیابان هایی که از زمان جنگ تحمیلی بوجود آمده و آسفالتشان ترمیم نشده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال