عوامل برنامه :


طنز رادیویی (طنز کوتاه نمایشی)
تولید سال 1390   مرکز قم

این مجموعه طنز های کوتاه نمایشی با مضامین اجتماعی است که در 10 قسمت می باشد

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال