عوامل برنامه :

کارگردان : احمد طاهری


نویسنده : مریم رشید دل

نمایش عروس کفرجمال
تولید سال 1391   مرکز مرکزی

روایت دختری فلسطینی است که در شب عروسی مادرش داستان کودکیش را برایش تعریف کرده و جریان ازدواجش با یوسف را بیان می کندکه ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال