عوامل برنامه :

کارگردان : احمد طاهری
تهیه کننده : محسن ساسانی

نویسنده : مریم رشید دل

شاید برای همه اتفاق بیفتد
تولید سال 1391   مرکز مرکزی

این نمایش در پی پخش ویروس خنده در شهر اراک می باشدکه همه مردم را به نوعی درگیر کرده و مشکلاتی هم پدید می اوردکه....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال