عوامل برنامه :

کارگردان : اکرم شاکری
شب نشینی لنگرود
تولید سال 1391   مرکز گیلان

در مورد مراسم شب نشینی در یکی از روستاها

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال