عوامل برنامه :

کارگردان : فرهاد قلی نژاد
آواهای اقوام
تولید سال 1392   مرکز گلستان

معرفی موسیقی ترکمنی در مقام های مختلف مثل حماسی و عاطفی و ... کارشناس موسیقی آقای فریدون رومی بعد از معرفی هر مقام و توضیحات در مورد آن با همراهی گروه نوازنده موسیقی خاص آن مقام را می نوازند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال