عوامل برنامه :

کارگردان : سید آزاد پیر خضری
سرزمین چهار فصل
تولید سال 1391   مرکز کردستان

این برنامه ویژگیهای فصول کردستان را توضیح می دهد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال