عوامل برنامه :

کارگردان : حمید رضا کاشی
تهیه کننده : رضا رحیمیان

نویسنده : اسماعیل حاجی

نوش دارو
تولید سال 1391   مرکز سمنان

نامزد رزمنده اي در پي يافتن نشاني از او به هر دري مي زند و عاقبت او را در مشهد مقدس مي يابد . جايي كه....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال