عوامل برنامه :

کارگردان : مهران مجید پناه
حاج حسن
تولید سال 1391   مرکز سمنان

این برنامه به خصوصیات سردار شهید حاج حسن شاطری مسئول ستاد بازسازی لبنان می پردازد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال